Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Στελέχωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ενίσχυση της στελέχωσής της σύμφωνα με τη συνημμένη Πρόσκληση (ΑΔΑ: ΨΙΕΗ4653ΠΩ-Ω1Ξ).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τα συνημμένα υποδείγματα (τυποποιημένο βιογραφικό σημείωμα και αίτηση)  και να τα αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση eysed.yna@yen.gr ή μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση:

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ 

Ακτή Βασιλειάδη Πύλες Ε1-Ε2

Πειραιάς, 185 10

(Με την ένδειξη: Πρόσκληση Στελέχωσης Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ)

Share: