Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά

Παροχή λογιστικών υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πλοηγικής Υπηρεσίας
  1. Έχοντας υπόψη τις ανωτέρω σχετικές, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την παροχή λογιστικών υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πλοηγικής Υπηρεσίας.

  2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων διακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ (18.228,00€),συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και του Φ.Π.Α.

  3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από τον Πλοηγικό Σταθμό Πειραιά στο τηλέφωνο 210 4512721, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη : «Προσφορά παροχής λογιστικών υπηρεσιών Διεύθυνσης Πλοηγικής Υπηρεσίας» μέχρι και την 03/07/2024 και ώρα 10:00 π.μ. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Γενική Γραμματεία του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά (δ/νση Ακτή Μιαούλη 50, Πειραιάς).
Πλοηγικός Σταθμός Πειραιά
Share: