Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προμήθεια δερμάτινων αρβυλών καθώς και στολών εργασίας (χιτώνιο-παντελόνι) προς κάλυψη αναγκών κατάταξης Δοκίμων Λ/Φ

  1. Η Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια δερμάτινων αρβυλών καθώς και στολών εργασίας (χιτώνιο-παντελόνι) προς κάλυψη αναγκών κατάταξης Δοκίμων Λ/Φ.

  2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τριάντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ #32.500,00€# (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. 24% και νομίμων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).

  3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την  Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, στο εξής τηλέφωνο : 210-5531727, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη : «Προσφορά για την προμήθεια Στολών Εργασίας και Αρβυλών προς κάλυψη αναγκών κατάταξης Δοκίμων Λ/Φ, μέχρι και την 01–06–2022 και ώρα 12:00΄, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στην Έδρα της Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας των ενδιαφερόμενων (Λεωφ. Παλάσκα-Ν.Ο. ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ-ΤΚ: 12461), όπου και θα εξετασθούν από αρμόδια επιτροπή.
Share: