Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πλοηγικού Σταθμού Καβάλας

Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για την κάλυψη αναγκών της πλοηγίδας Π.Υ.22 Πλοηγικού Σταθμού Καβάλας, έτους 2022

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας ανακοινώνει, ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για την κάλυψη αναγκών της πλοηγίδας  Π.Υ.22 Πλοηγικού Σταθμού Καβάλας, έτους 2022.

Η δαπάνη δεν θα ξεπεράσει το ποσό των 8.358,00€ συμπεριλαμβανομένων 

των νομίμων  κρατήσεων, (απαλλάσσεται ΦΠΑ βάσει του αρθρ.27 του Ν. 2859/2000) και κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας, στον τηλεφωνικό αριθμό: 2513-505420 (Γρ. Πλοηγικού Σταθμού), προκειμένου να καταθέσουν την  προσφορά τους, εντός σφραγισμένου φακέλου, επί του οποίου να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου με την ένδειξη: «Προσφορά για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για κάλυψη αναγκών της πλοηγίδας Π.Υ.22 του Πλοηγικού Σταθμού Καβάλας» - Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών  μέχρι και την 02-02-2022 και ώρα 13.30μ.μ στο Κεντρικό  Λιμεναρχείο Καβάλας/Γραφείο Πλοηγικού Σταθμού, 2ος όροφος, Γρ. 09, διεύθ/νση: Αβέρωφ 01, Τ.Κ.: 654 03, Καβάλα, όπου και θα εξεταστούν ενώπιον αρμόδιας 3μελούς Επιτροπής Υπηρεσίας μας. 

Πλοηγικός Σταθμός Καβάλας
Share: