Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πλοηγικού Σταθμού Καβάλας

Εκτέλεση εργασιών συντήρησης-επισκευής της πλοηγίδας Π.Υ.22 Πλοηγικού Σταθμού Καβάλας. Η δαπάνη δεν θα ξεπεράσει το ποσό των 2.030,00€ συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων. (Απαλλάσσεται ΦΠΑ βάσει ν. 2859/2000).

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας ανακοινώνει, ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης-επισκευής της πλοηγίδας Π.Υ.22 Πλοηγικού Σταθμού Καβάλας.

Η δαπάνη δεν θα ξεπεράσει το ποσό των 2.030,00€  συμπεριλαμβανομένων  των νομίμων  κρατήσεων. (Απαλλάσσεται ΦΠΑ βάσει ν. 2859/2000).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας, στον τηλεφωνικό αριθμό: 2513-505420 (Γρ. Πλοηγικού Σταθμού), προκειμένου να καταθέσουν την  προσφορά τους εσώκλειστη σε σφραγισμένο φάκελο, επί του οποίου αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου με την ένδειξη: «Προσφορά για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης-επισκευής της πλοηγίδας Π.Υ.22 Πλοηγικού Σταθμού Καβάλας»-Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών  μέχρι και την 16/7/2021 και ώρα 13.00π.μ στη Γενική Γραμματεία του  Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας, 2ος όροφος, διεύθυνση: Αβέρωφ 01, Τ.Κ.: 654 03, Καβάλα, όπου και θα εξεταστούν δημόσια.  

Πλοηγικός Σταθμός
Share: