Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά

Ανάθεση εργασιών καθαρισμού του κτηρίου του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά και του Οικίσκου στο λιμένα Ικονίου για το έτος 2024

  1. Έχοντας υπόψη τις ανωτέρω σχετικές, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην διενέργεια διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών καθαρισμού του κτηρίου του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά και του Οικίσκου στο λιμένα Ικονίου για το έτος 2024.

  2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (11.500,00€), συμπεριλαμβανομένων  των  νόμιμων κρατήσεων και του Φ.Π.Α. .

  3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από τον Πλοηγικό Σταθμό Πειραιά στο τηλέφωνο 210 4512721, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη : «Προσφορά για την ανάθεση εργασιών καθαρισμού του κτηρίου Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά και του Οικίσκου στο λιμένα Ικονίου έτους 2024» μέχρι και την 23/02/2024 και ώρα 10:00 π.μ. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Γενική Γραμματεία του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά (δ/νση Ακτή Μιαούλη 50, Πειραιάς, Τ.Κ.: 18536).
Πλοηγικός Σταθμός Πειραιά
Share: