Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Παροχή υπηρεσιών μίσθωσης επιβατικής λάντζας ολοκληρωμένου δρομολογίου (κατάπλου – απόπλου) για τις ανάγκες απρόσκοπτης διενέργειας πλοηγήσεων Υπηρεσίας Πλοηγικού Σταθμού Θεσσαλονίκης

  1. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση μίσθωσης επιβατικής λάντζας ολοκληρωμένου δρομολογίου (κατάπλου – απόπλου) για τις ανάγκες απρόσκοπτης διενέργειας πλοηγήσεων Υπηρεσίας Πλοηγικού Σταθμού Θεσσαλονίκης για το χρονικό διάστημα το οποιο η πλοηγίδα ΠΥ-57 παραμένει σε ακινησία για το έτος 2022.

  2. Η προϋπολογισθείσα και εγκριθείσα δαπάνη ανέρχεται έως του ποσού των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €), συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α και νόμιμων κρατήσεων υπέρ δημοσίου και τρίτων.

  3. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από τον Πλοηγικό Σταθμό Θεσσαλονίκης στο τηλέφωνο: 2313-325899 , προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: ¨ Για την παροχή υπηρεσιών μίσθωσης επιβατικής λάντζας ολοκληρωμένου δρομολογίου (κατάπλου – απόπλου) Υπηρεσίας Πλοηγικού Σταθμού Θεσσαλονίκης¨ μέχρι την 17/05/2022 και ώρα 13:00 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Πλοηγικού Σταθμού του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης με διεύθυνση εντός Λιμένα Θεσσαλονίκης, όπου θα αποσφραγιστούν και αξιολογηθούν .
Πλοηγικός Σταθμός Θεσσαλονίκης
Share: