Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Προμήθεια τριών (03) επαγγελματικών πλυντηρίων πιάτων και ενός (01) επαγγελματικού πλυντηρίου ρούχων
  1. Η Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων σας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια τριών (03) επαγγελματικών πλυντηρίων πιάτων και ενός (01) επαγγελματικού πλυντηρίου ρούχων

     
  2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων εκατόν τριάντα επτά ευρώ #12.137,00€# (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).

  3. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων στο τηλέφωνο: 210-4282929, προκειμένου να καταθέσουν τις προσφορές τους -οι οποίες θα εξετασθούν από αρμόδια επιτροπή- εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη "Προμήθεια τριών (03) επαγγελματικών πλυντηρίων πιάτων και ενός (01) επαγγελματικού πλυντηρίου ρούχων, για την κάλυψη αναγκών κατάταξης Δοκίμων Λιμενοφυλάκων", κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την Παρασκευή 31/05/2024 και ώρα 13:00, στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων που εδρεύει στις εγκαταστάσεις του ΚΕ.ΠΑΛ. (Ναυτικό Οχυρό ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ - Λεωφόρος Παλάσκα - ΤΚ:12461), αφού προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία στα τηλέφωνα:  210 4121212  / 210 4282929 με τη Σχολή, προκειμένου η τελευταία προβεί εγκαίρως στις απαραίτητες ενέργειες για την άδεια εισόδου τους  στο ΝΑΥΤΙΚΟ ΟΧΥΡΟ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ.
Σχολή Λ/Φ
Share: