Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για υλικά και εργασίες απαιτούμενων επισκευών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ΑΕΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΛΟΤ HD 384.

1. Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας σας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διενέργεια διαγωνισμού για τις εργασίες και τα υλικά που θα απαιτηθούν για τις επισκευές των ηλεκτρικών πινάκων της ΑΕΝ/ΜΑΚΕΔΟΝIΑΣ, προκειμένου να εκδοθεί πιστοποιητικό ορθής και ασφαλούς λειτουργίας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων της ΑΕΝ /ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΛΟΤ HD 384.

2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται μέχρι α) ποσού δέκα επτά χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτών (17.446,80€ συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου) σε βάρος Κ.Α. 0412 Α ́/22 « ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ» που αφορά τις εργασίες που θα απαιτηθούν για τις επισκευές των ηλεκτρικών πινάκων της ΑΕΝ/ΜΑΚΕΔΟΝIΑΣ, προκειμένου να εκδοθεί πιστοποιητικό ορθής και ασφαλούς λειτουργίας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων της ΑΕΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΛΟΤ HD 384 και β) ποσού έντεκα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ευρώ και ογδόντα λεπτών (11.680,80€ συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου) σε βάρος Κ.Α. 1429 Α ́/22 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» που αφορά την προμήθεια υλικών που θα απαιτηθούν για τις επισκευές των ηλεκτρικών πινάκων της ΑΕΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Το σύνολο τις σύμβασης ανέρχεται συνολικά μέχρι του ποσού των είκοσι εννέα χιλιάδων εκατό είκοσι επτά ευρώ και εξήντα λεπτών #29.127,60€# (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου) .

3. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να επικοινωνούν με την Υπηρεσία μας στο τηλέφωνο: 2392035865, για οποιαδήποτε διευκρίνιση απαιτηθεί.

4. Δύνασθε να υποβάλλετε προσφορά, σε σφραγισμένο φάκελο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. στην Γενική Γραμματεία της ΑΕΝ/Μακεδονίας , σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές απαιτήσεις υποβολής προσφοράς.

5. Η παρούσα να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής(www.ynanp.gr και www.hcg.gr)

6. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία – διευκρίνιση απαιτηθεί.-

ΑΕΝ
Share: