Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης CPV 09132100-4 προς κάλυψη των αναγκών των χερσαίων και πλωτών μέσων ΚΛ Κέρκυρας έως την 31-12-2024