Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης (CPV:09132100-4) για χρήση των Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 3012, Μ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 1335 και Π.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 1016

  1. Η Λιμενική Αρχή Γυθείου σας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης (CPV:09132100-4) για χρήση των Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 3012, Μ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 1335 και Π.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 1016 σύμφωνα με (β) σχετική.
  2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δεκαεπτά χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα επτά ευρώ και δεκατριών λεπτών #17.937,13€# (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).
  3. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να επικοινωνούν με την Υπηρεσία μας στο τηλέφωνο 2733022262, για οποιαδήποτε διευκρίνιση απαιτηθεί.
  4. Δύνασθε να υποβάλλετε προσφορά, σε σφραγισμένο φάκελο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την Πέμπτη 21 Απριλίου 2022 και ώρα 14:00, στη διεύθυνση της Λιμενικής Αρχής Γυθείου (Γραφείο Διαχείρισης) σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές απαιτήσεις υποβολής προσφοράς .
  5. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία – διευκρίνιση απαιτηθεί.-
Λ/Χ ΓΥΘΕΙΟΥ
Share: