Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Ανάθεση προμήθειας αμόλυβδης βενζίνης CPV 09132100-4 και πετρελαίου κίνησης CPV 09134100-8 προς κάλυψη των αναγκών σε καύσιμα των χερσαίων και πλωτών μέσων Υπηρεσίας μας έως την 31-12-2023

  1. Η Λιμενική Αρχή Ηγουμενίτσας σας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διενέργεια διαγωνισμού για την ανάθεση προμήθειας αμόλυβδης βενζίνης CPV 09132100-4 και πετρελαίου κίνησης CPV 09134100-8 προς κάλυψη των αναγκών σε καύσιμα των χερσαίων και πλωτών μέσων Υπηρεσίας μας έως την 31-12-2023 έκτος εάν εξαντληθεί νωρίτερα η ανωτέρω (β) σχετική πίστωση.
  2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δέκα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα ευρώ και είκοσι εννιά λεπτών #14.940,29€# (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).
  3. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να επικοινωνούν με την Υπηρεσία μας στο τηλέφωνο 26650-99432 & 2665099409, για οποιαδήποτε διευκρίνιση απαιτηθεί.
  4. Δύνασθε να υποβάλλετε προσφορά, σε σφραγισμένο φάκελο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την Δευτέρα 08-05-2023 και ώρα 12:00, στο Γραφείο Προμηθειών της Υπηρεσίας μας σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές απαιτήσεις υποβολής προσφοράς.
  5. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία – διευκρίνιση απαιτηθεί.-
Κ.Λ/Χ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
Share: