Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Προμήθεια καυσίμων ΠΛΣ 1061 Λ/Χ Καλύμνου

  1. Η Λιμενική Αρχή ΚΑΛΥΜΝΟΥ σας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων (Αμόλυβδης Βενζίνης).
  2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δεκαεπτά χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών #17.991,94€#.
  3. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να επικοινωνούν με την Υπηρεσία μας (Γραφείο Διαχείρισης) στο τηλέφωνο 22430- 24444, για οποιαδήποτε διευκρίνιση απαιτηθεί.
  4. Δύνασθε να υποβάλλετε προσφορά, σε σφραγισμένο φάκελο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι και την Πέμπτη 31/03/2022 και ώρα 13:00, στο Γραφείο Διαχείρισης Λ/Χ Καλύμνου, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές απαιτήσεις υποβολής προσφοράς.
  5. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία – διευκρίνιση απαιτηθεί.
Share: