Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης για χρήση του περιπολικού σκάφους ΠΛΣ 1000 (Λ/Χ ΚΥΜΗΣ)

  1. Η Λιμενική Αρχή Κύμης σας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης για χρήση του περιπολικού σκάφους ΠΛΣ 1000.
  2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων ενενήντα έξι ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών #8.096,82€# (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου, απαλλάσσεται ΦΠΑ 24%).
  3. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να επικοινωνούν με την Υπηρεσία μας στο τηλέφωνο 2222022606, για οποιαδήποτε διευκρίνιση απαιτηθεί.
  4. Δύνασθε να υποβάλλετε προσφορά, σε σφραγισμένο φάκελο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την Δευτέρα 11/04/2022 και ώρα 14:00, στην Διεύθυνση της Λιμενικής Αρχής Κύμης, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές απαιτήσεις υποβολής προσφοράς.
  5. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία – διευκρίνιση απαιτηθεί.-
Share: