Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Λιμενικής Αρχής Νεάπολης Βοιών

Προμήθεια υγρών καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη – πετρέλαιο κίνησης) προς κάλυψη αναγκών των πλωτών και χερσαίων μέσων αυτής καθώς και διερχόμενων αυτής οχημάτων Λιμενικού Σώματος.
  1. Η Λιμενική Αρχή Νεάπολης Βοιών σας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη – πετρέλαιο κίνησης) προς κάλυψη αναγκών των πλωτών και χερσαίων μέσων αυτής καθώς και διερχόμενων αυτής οχημάτων Λιμενικού Σώματος.

  2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των είκοσι έξι χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών #26.999,72€# (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).

  3. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να επικοινωνούν με την Υπηρεσία μας στο τηλέφωνο 2734022228, για οποιαδήποτε διευκρίνιση απαιτηθεί.

  4. Δύνασθε να υποβάλλετε προσφορά, σε σφραγισμένο φάκελο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την Παρασκευή 13 Μαΐου 2022 και ώρα 14:00, στην Ακτή Βοιών 160, κτίριο Λιμεναρχείου Νεάπολης Βοιών, γραφείο γραμματείας, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές απαιτήσεις υποβολής προσφοράς.

  5. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία – διευκρίνιση απαιτηθεί.-
Share: