Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης (CPV:09132100-4) για χρήση του Π.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 1016
  1. Η Λιμενική Αρχή Γυθείου σας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης (CPV:09132100-4) για χρήση του Π.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 1016 σύμφωνα με (β) σχετική.
  2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των έντεκα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών #11.882,60€# (απαλλαγμένου Φ.Π.Α. 24% και συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).
  3. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να επικοινωνούν με την Υπηρεσία μας στο τηλέφωνο 2733022262, για οποιαδήποτε διευκρίνιση απαιτηθεί.
  4. Δύνασθε να υποβάλλετε προσφορά, σε σφραγισμένο φάκελο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 14:00, στην οδό Πρωθυπουργού Τζαννή Τζαννετάκη, Γύθειο-Γραφείο Προμηθειών, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές απαιτήσεις υποβολής προσφοράς .
  5. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία – διευκρίνιση απαιτηθεί.
Λ/Χ ΓΥΘΕΙΟΥ
Share: