Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Προμήθεια καυσίμων (Αμόλυβδης Βενζίνης)

  1. Η Λιμενική Αρχή ΚΑΛΥΜΝΟΥ σας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων (Αμόλυβδης Βενζίνης).
  2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι επτά ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών #15.527,75€#.
  3. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να επικοινωνούν με την Υπηρεσία μας (Γραφείο Διαχείρισης) στο τηλέφωνο 22430- 24444, για οποιαδήποτε διευκρίνιση απαιτηθεί.
  4. Δύνασθε να υποβάλλετε προσφορά, σε σφραγισμένο φάκελο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι και την Τετάρτη 26/04/2023 και ώρα 13:00, στο Γραφείο Διαχείρισης Λ/Χ Καλύμνου, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές απαιτήσεις υποβολής προσφοράς.
  5. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία – διευκρίνιση απαιτηθεί.-
Λ/Χ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Share: