Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης για χρήση του περιπολικού σκάφους ΠΛΣ 1000

  1. Η Λιμενική Αρχή Κύμης σας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης για χρήση του περιπολικού σκάφους ΠΛΣ 1000.
  2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται έως του ποσού των εννέα χιλιάδων διακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών #9.287,94€# (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου, απαλλάσσεται ΦΠΑ 24%).
  3. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να επικοινωνούν με την Υπηρεσία μας στο τηλέφωνο 2222022606, για οποιαδήποτε διευκρίνιση απαιτηθεί.
  4. Δύνασθε να υποβάλλετε προσφορά, σε σφραγισμένο φάκελο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την Τρίτη 28/02/2023 και ώρα 14:00, στην Διεύθυνση της Λιμενικής Αρχής Κύμης, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές απαιτήσεις υποβολής προσφοράς.
  5. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία – διευκρίνιση απαιτηθεί.-
Λ/Χ ΚΥΜΗΣ
Share: