Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Προμήθεια Αμόλυβδης Βενζίνης CPV 09132100-4 για την κάλυψη αναγκών ΠΛΣ 203 Γ΄ Λ/Τ Σκάλας Αταλάντης έως την 31-12-2023
  1. Η Λιμενική Αρχή Στυλίδας σας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διενέργεια διαγωνισμού για την ανάθεση προμήθειας Αμόλυβδης Βενζίνης CPV 09132100-4 για την κάλυψη αναγκών ΠΛΣ 203 Γ΄ Λ/Τ Σκάλας Αταλάντης έως την 31-12-2023,εκτός εάν εξαντληθεί η ανωτέρω (β) σχετική πίστωση.

  2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των Δέκα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ενός ευρώ και δεκατριών λεπτών #10.641,13€# (Απαλλάσσεται Φ.Π.Α. 24% και συμπεριλαμβάνονται κρατήσεις υπέρ Δημοσίου) για ΠΛΣ 203 Γ΄ Λ/Τ Σκάλας Αταλάντης.

  3. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να επικοινωνούν με την Υπηρεσία μας στο τηλέφωνο 2238022329, για οποιαδήποτε διευκρίνιση απαιτηθεί.

  4. Δύνασθε να υποβάλλετε προσφορά, σε σφραγισμένο φάκελο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την Πέμπτη 14-08-2023 και ώρα 12:00 , στο Λιμεναρχείο Στυλίδας (Γραφείο Διαχείρισης), σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές απαιτήσεις υποβολής προσφοράς.

  5. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία – διευκρίνιση απαιτηθεί.-
Λ/Χ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Share: