Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης προς κάλυψη ΑΛΣ 2120 Γ΄Λ/Τ Σκάλας Αταλάντης για το έτος 2024
  1. Το Λιμεναρχείο Στυλίδας σας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης προς κάλυψη ΑΛΣ 2120 Γ΄Λ/Τ Σκάλας Αταλάντης για το έτος 2024.
  2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα ευρώ #2.970,00€#.
  3. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να επικοινωνούν με την Υπηρεσία μας στο τηλέφωνο 2238022329, για οποιαδήποτε διευκρίνιση απαιτηθεί.
  4. Δύνασθε να υποβάλλετε προσφορά, σε σφραγισμένο φάκελο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την Παρασκευή 24-05-2024 και ώρα 12:00 , στο Λιμεναρχείο Στυλίδας (Γραφείο Διαχείρισης), σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές απαιτήσεις υποβολής προσφοράς.
  5. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία – διευκρίνιση απαιτηθεί.-
Λ/Χ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Share: