Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πλοηγικού σταθμού Ηρακλείου

Προμήθειας Πετρελαίου κίνησης ντίζελ, CPV: 09134100-8, για κάλυψη αναγκών πλωτών μέσων του Πλοηγικού Σταθμού Ηρακλείου