Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Προμήθεια υγρών καυσίμων προς κάλυψη επιχειρησιακών μέσων για το έτος 2024

1. Το Λιμεναρχείο Στυλίδας σας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων προς κάλυψη επιχειρησιακών μέσων για το έτος 2024.

2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών #22.029,38€#. Αναλυτικότερα διατίθενται:
α. Χιλίων εξακοσίων εβδομήντα έξι Ευρώ #1.676,00€# (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. 24% και συμπεριλαμβάνονται κρατήσεις υπέρ Δημοσίου) για το ΑΛΣ 3449 Β΄Λ/Τ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.
β. Πέντε χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα ευρώ και ογδόντα λεπτών #5.530,80€# (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. 24% και συμπεριλαμβάνονται κρατήσεις υπέρ Δημοσίου) για το ΑΛΣ 3375 Γ΄Λ/Τ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ.
γ. Δεκατεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι δύο ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών #14.822,58€# (Απαλλάσσεται Φ.Π.Α. 24% και συμπεριλαμβάνονται κρατήσεις υπέρ Δημοσίου) για το ΠΛΣ 203 Γ΄Λ/Τ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ .

3. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να επικοινωνούν με την Υπηρεσία μας στο τηλέφωνο 2238022329, για οποιαδήποτε διευκρίνιση απαιτηθεί.

4. Δύνασθε να υποβάλλετε προσφορά, σε σφραγισμένο φάκελο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την Πέμπτη 22-02-2024 και ώρα 12:00 , στο Λιμεναρχείο Στυλίδας (Γραφείο Διαχείρισης), σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές απαιτήσεις υποβολής προσφοράς.

5. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία – διευκρίνιση απαιτηθεί.-

Λ/Χ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Share: