Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Προμήθεια ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού για την κάλυψη αναγκών κατάταξης Δοκίμων Λιμενοφυλάκων

  1. Η Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού για την κάλυψη αναγκών κατάταξης Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.

  2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ #37.200,00€# (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).

  3. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων στα τηλέφωνα: 210 -5531790 & 210-4282929, προκειμένου να καταθέσουν τις προσφορές τους -οι οποίες θα εξετασθούν από αρμόδια επιτροπή- εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: "Προσφορά για την προμήθεια ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού προς κάλυψη αναγκών κατάταξης δοκίμων Λ/Φ", μέχρι και την Μ.Τετάρτη 12-04-2023 και ώρα 13:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην έδρα της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (Λεωφόρος Παλάσκα-Ναυτικό Οχυρό ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ -Τ.Κ. 12 461), αφού προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία τους στα ως άνω τηλέφωνα με τη Σχολή, προκειμένου η τελευταία προβεί εγκαίρως στις απαραίτητες ενέργειες για την άδεια εισόδου τους στο Ναυτικό Οχυρό ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ.
Σχολή Λ/Φ
Share: