Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Προμήθεια τριάντα δύο (32) μεταλλικών δίφυλλων φοριαμών-ερμαρίων και πενήντα (50) μεταλλικών κρεβατιών τύπου «κουκέτα», προς κάλυψη αναγκών λόγω επικείμενων κατατάξεων Δοκίμων Λιμενοφυλάκων

1. Η Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων σας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια τριάντα δύο (32) μεταλλικών δίφυλλων φοριαμών-ερμαρίων και πενήντα (50) μεταλλικών κρεβατιών τύπου «κουκέτα», προς κάλυψη αναγκών λόγω επικείμενων κατατάξεων Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.  

2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα ευρώ #18.570,00€# (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).

3. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων στο τηλέφωνο: 210-4282929, προκειμένου να καταθέσουν τις προσφορές τους -οι οποίες θα εξετασθούν από αρμόδια επιτροπή- εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη "Προμήθεια τριάντα δύο (32) μεταλλικών δίφυλλων φοριαμών-ερμαρίων και πενήντα (50) μεταλλικών κρεβατιών τύπου «κουκέτα» για την κάλυψη αναγκών κατάταξης Δοκίμων Λιμενοφυλάκων", κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την Παρασκευή 26/04/2024 και ώρα 13:00, στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων που εδρεύει στις εγκαταστάσεις του ΚΕ.ΠΑΛ. (Ναυτικό Οχυρό ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ - Λεωφόρος Παλάσκα - ΤΚ:12461), αφού προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία στα τηλέφωνα: 210 4282929 & 210 4121212 με τη Σχολή,προκειμένου η τελευταία προβεί εγκαίρως στις απαραίτητες ενέργειες για την άδεια εισόδου τους  στο ΝΑΥΤΙΚΟ ΟΧΥΡΟ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ.

Σχολή Λ/Φ
Share: