Πρόσκληση κατάταξης ενός (1) Επιλαχόντα, ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

1. Ανακοινώνεται ότι, καλείται ένας (1) επιλαχόντας να παρουσιασθεί για κατάταξη στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., που εδρεύει στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΤΕΡΜΑ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ), την 13η Δεκμεβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00, φέροντας μαζί του, τα ακόλουθα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατάταξης:

α. Το δελτίο ταυτότητάς του,

β. Φωτοαντίγραφο του απολυτηρίου λυκείου του,

γ. Πιστοποιητικό της Εισαγγελικής Αρχής του τόπου κατοικίας του ότι δεν διώκεται ως φυγόποινος,  φυγόδικος που να έχει εκδοθεί τρεις (3) μήνες το πολύ πριν από την ημερομηνία υποβολής,

δ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ότι δεν διώκεται ως φυγόποινος, φυγόδικος από εκτός του τόπου κατοικίας του Εισαγγελική Αρχή της Χώρας και ούτε έχει παραπεμφθεί σε δίκη, ούτε έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη,

ε. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ), Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα, ή βεβαίωση  διαγραφής εφόσον είχε εγγραφεί σε κάποιο ΑΕΙ.

2. Επιπλέον επισημαίνεται ότι, θα πρέπει να:

α. Προσκομίσει κατά την κατάταξή του PCR COVID test αρνητικό (-) το οποίο να έχει διενεργηθεί τις τελευταίες 72 ώρες πριν από την ημερομηνία της κατάταξης.

β. Επικοινωνεί με τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (τηλ.: 2104581422, 2104581426) για λήψη οδηγιών:

1) Αναφορικά με τη διεξαγωγή του PCR COVID test.

2) Στην περίπτωση θετικού (+) αποτελέσματος του παραπάνω τεστ.  

Share: