Πρόσκληση σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας προς εξυπηρέτηση δρομολογιακής γραμμής

ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ – ΝΗΣΟΣ ΤΡΙΚΕΡΙ – ΒΟΛΟΣ και επιστροφή