Τροποποίηση όρων Διακήρυξης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Παροχή υπηρεσιών τεχνικών ασφαλείας στις ΑΕΝ/Ηπείρου, ΑΕΝ/Ιονίων Νήσων, ΑΕΝ/Κύμης, ΑΕΝ/Οινουσσών, ΑΕΝ/Σύρου, ΑΕΝ Μ/Χίου, ΑΕΝ/'Υδρας, ΑΕΝ/Καλύμνου

Τροποποίηση των όρων της Α. Π.:2833.4-3/30461/2021/28-04-2021 (ΑΔΑ:ΩΣ3Ο4653ΠΩ-ΡΒΕ, ΑΔΑΜ : 21PROC008544068) Διακήρυξης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών τεχνικών ασφαλείας στις ΑΕΝ/ΗΠΕΙΡΟΥ, ΑΕΝ/ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΑΕΝ/ΚΥΜΗΣ, ΑΕΝ/ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ, ΑΕΝ/ΣΥΡΟΥ, ΑΕΝ Μ/ΧΙΟΥ, ΑΕΝ/ΥΔΡΑΣ, ΑΕΝ/ΚΑΛΥΜΝΟΥ ως προς την εγγύηση συμμετοχής.

Τροποποίηση του Άρθρου 3, της υπό στοιχείο 11 σχετικής Διακήρυξης Συνοπτικού Μειοδοτικού διαγωνισμού και συγκεκριμένα την παράγραφο 2β αυτής, διαγράφοντας τις ακόλουθες προτάσεις:

... «β. Εγγύηση συμμετοχής

Ο προσφέρων υποχρεούται - κατά τα ρητώς οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 147) – στην υποβολή Εγγύησης συμμετοχής ύψους 2% επί της εκτιμώμενης αξίας εκτός Φ.Π.Α., με χρόνο ισχύος σαράντα (40) επιπλέον ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς και καταπίπτει σε περίπτωση που ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες ως προς τα προβλεπόμενα στα άρθρα 73 έως 79 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 147), αν δεν προσκομίσει ή δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης, ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν ή εν γένει δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση μίας ή περισσοτέρων των απαιτήσεων των κριτηρίων επιλογής και εάν δεν προσέλθει εγκαίρως για την υπογραφή της σύμβασης.

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας εκτός Φ.Π.Α. του/των προσφερόμενου/ων τμήματος/τμημάτων.

Ως προς το περιεχόμενο των εγγυήσεων και τα πιστωτικά ιδρύματα που τις εκδίδουν ισχύουν τα ρητώς οριζόμενα στις παρ. 3 & 4 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 147).» ...

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στην ανωτέρω υπό στοιχείο 11 σχετική Διακήρυξη.

Share: