Κρίσεις Ανώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2023

Share:    

1. Την 27-03-2023 συνεκλήθη το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2023 υπό την προεδρία του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

α) Κατά τις εργασίες του Συμβουλίου αυτού κρίθηκαν συνολικά για το έτος 2023:

 • Σαράντα έξι (46) Πλοίαρχοι (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.)
 • Δύο (02) Πλοίαρχοι Υγειονομικοί
 • Τέσσερις (04) Πλοίαρχοι Τεχνικοί
 • Είκοσι οκτώ (28) Αντιπλοίαρχοι (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.)
 • Δεκαέξι (16) Αντιπλοίαρχοι Τεχνικοί
 • Τριάντα οκτώ (38) Πλωτάρχες (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.)
 • Τρεις (03) Πλωτάρχες Υγειονομικοί

β) Δύο (02) Πλοίαρχοι (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) εξαιρέθηκαν από την κρίση για το εν λόγω έτος.


2. Εκ του συνόλου των ανωτέρω κριθέντων:

α) Σαράντα τέσσερις (44) Πλοίαρχοι Λ.Σ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) κρίθηκαν ως «Προακτέοι» και οι κάτωθι τέσσερις (04) αρχαιότεροι εξ αυτών:

 1. Μυτιληναίος Ιωάννης του Νικολάου (Α.Μ. 923)
 2. Κοντορουχάς Χρήστος του Νικολάου (Α.Μ. 936)
 3. Δελής Ιωάννης του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 937)
 4. Τιφτικίδης Παύλος του Γεωργίου (Α.Μ. 940)


προάγονται στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προς κάλυψη αντίστοιχων κενών οργανικών θέσεων.


β) Δύο (02) Πλοίαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Υγειονομικοί κρίθηκαν ως «Προακτέοι».

γ) Τέσσερις (04) Πλοίαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Τεχνικοί κρίθηκαν ως «Προακτέοι».

δ) Είκοσι επτά (27) Αντιπλοίαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) κρίθηκαν ως «Προακτέοι».

ε) Δεκαέξι (16) Αντιπλοίαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Τεχνικοί κρίθηκαν ως «Προακτέοι».

στ) Τριάντα οκτώ (38) Πλωτάρχες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) κρίθηκαν ως «Προακτέοι».

ζ) Δύο (02) Πλωτάρχες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Υγειονομικοί κρίθηκαν ως «Προακτέοι».

Σχετικές εικόνες