Ολοκληρώθηκε ο διαχειριστικός έλεγχος για έργα ύψους € 83 εκατ. από κοινοτικούς πόρους

ΚΤΙΡΙΟ ΥΝΑΝΠ
Share:    

Ολοκληρώθηκε ο διττός διαχειριστικός έλεγχος που έγινε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής για θέματα Ναυτικής Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών (Δ.ΕΚ.Ν.), η οποία υλοποιεί δράσεις, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, συνολικού προϋπολογισμού 83.000.000€ (σημ. δράσεις για σπουδαστές Α.Ε.Ν., άνεργους ναυτικούς, έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό κλπ.).

Κατόπιν επιτόπιων ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν τόσο από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή όσο και από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) του Υπουργείου Οικονομικών, αντίστοιχα, ουδέν αρνητικό εύρημα καταγράφηκε. Διαπιστώθηκε δε ότι για τα έργα: “Πρακτική Άσκηση σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) επί πλοίου για την εκπλήρωση του Α΄ θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού τους” και “Υποστήριξη του συστήματος ναυτικής εκπαίδευσης των ΑΕΝ σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τη συναφή ενωσιακή νομοθεσία” πληρούνται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ένταξη και χρηματοδότηση των πράξεων από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα.

Με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής υλοποιεί συνεχώς δράσεις που ενισχύουν την ποιότητα της ναυτικής εκπαίδευσης στη χώρα μας, στηρίζοντας έτσι την μεγαλύτερη ναυτιλία του κόσμου.

Σχετικές εικόνες