Πιλοτική ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση αρχείων σπουδών της Α.Ε.Ν./Ασπροπύργου στο πλαίσιο των δράσεων Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Ναυτικής Εκπαίδευσης

ΑΕΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Share:    

Ολοκληρώθηκε από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Ασπροπύργου, το έργο της πιλοτικής ψηφιοποίησης και ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης των αρχείων σπουδών των Σχολών Πλοιάρχων και Μηχανικών. Το έργο αυτό εντάσσονταν στο πλαίσιο των δράσεων Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Ναυτικής Εκπαίδευσης και πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά Πανελλαδικά.

Το διοικητικό προσωπικό της Ακαδημίας θα χρησιμοποιεί ειδικά παραμετροποιημένη πλατφόρμα ηλεκτρονικής αποθήκευσης και ευρετηρίασης εγγράφων για τη διαχείριση των ψηφιοποιημένων αρχείων πέντε χιλιάδων (5.000) αποφοίτων πρώην σπουδαστών αξιωματικών εμπορικού ναυτικού πλοιάρχων και μηχανικών.

Η αναγκαιότητα δημιουργίας της εν λόγω εφαρμογής υπήρξε επιτακτική λόγω του μεγάλου όγκου του φυσικού αρχείου (βιβλία, μητρώα, διοικητικά έγγραφα) των δύο Σχολών της Α.Ε.Ν. Ασπροπύργου.

Η υλοποίηση του έργου της ψηφιοποίησης των αρχείων σπουδών θα συμβάλλει καθοριστικά στον ανασχεδιασμό του τρόπου εσωτερικής διοικητικής οργάνωσης, ενώ τα οφέλη θα καταστούν άμεσα ορατά μέσω της απλοποίησης και αυτοματοποίησης διαδικασιών, της παροχής ποιοτικών ψηφιακών υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας στους αποφοίτους της Α.Ε.Ν., καθώς και της μείωσης του χρόνου διεκπεραίωσης των αιτημάτων και του διοικητικού κόστους.

Παράλληλα, η ψηφιοποίηση των αρχείων σπουδών θα προσφέρει τη δυνατότητα εξαγωγής και ανάδειξης πολύτιμων δεδομένων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στη δημιουργία στατιστικών στοιχείων (analytics), μέσα από ένα ενιαίο και σύγχρονο web περιβάλλον.

Σχετικές εικόνες