Υπογραφή σύμβασης μεταξύ του ΥΝΑΝΠ και της Αναδόχου εταιρείας «ADAPTIT Α.Ε.» για την προμήθεια με τίτλο: «Μετάβαση σε ψηφιακές τηλεπικοινωνίες και αναβάθμιση ραδιοδικτύου και ηλεκτροναυτιλιακών οργάνων των πλωτών-χερσαίων μέσων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ»

ΚΤΙΡΙΟ ΥΝΑΝΠ
Share:    

Υπεγράφη την 18/01/2023 η υπ’ αριθμ. Τ02/2023 Σύμβαση μεταξύ του ΥΝΑΝΠ και της Αναδόχου εταιρείας «ADAPTIT Α.Ε.» για την προμήθεια με τίτλο: «Μετάβαση σε ψηφιακές τηλεπικοινωνίες και αναβάθμιση ραδιοδικτύου και ηλεκτροναυτιλιακών οργάνων των πλωτών-χερσαίων μέσων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ».

Το έργο συνολικής αξίας 5.393.833,56€ συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ).

Βασικός στόχος της δράσης είναι η δημιουργία ψηφιακών ασύρματων δικτύων φωνής, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες επικοινωνίας των επιχειρησιακών μέσων με τις Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, καθώς και η κάλυψη της πλειοψηφίας των αναγκών των πλωτών επιχειρησιακών μέσων του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ σε ηλεκτροναυτιλιακό εξοπλισμό. Ειδικότερα, στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται:

Προμήθεια ψηφιακών αναμεταδοτών VHF, ψηφιακών φορητών πομποδεκτών VHF και ψηφιακών πομποδεκτών VHF βάσεως για τη μετάβαση του ασύρματου αναλογικού δικτύου VHF του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ σε πλήρως ψηφιακή τεχνολογία.

Προμήθεια πομποδεκτών MF/HF για την αναβάθμιση των επικοινωνιών μέσω μεσαίων/βραχέων κυμάτων (δίκτυο MF/HF).

Δημιουργία νέου ασύρματου ψηφιακού δικτύου φωνής σε UHF συχνότητες με την προμήθεια ψηφιακών αναμεταδοτών UHF, ψηφιακών φορητών πομποδεκτών UHF και ψηφιακών πομποδεκτών UHF βάσεως.

Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροναυτιλιακού εξοπλισμού και συστημάτων [Radar, NAVTEX (NAVigational TEleX), GPS plotters, SART (Search and Rescue Transponder), AIS (Automatic Identification System), ECDIS (Electronic Chart Display and Information System)].

Ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες μετάδοσης και κρυπτογράφησης δεδομένων, διασφαλίζοντας την ποιότητα, την αξιοπιστία και την ασφάλεια των επικοινωνιών μεταξύ των επιχειρησιακών μέσων (πλωτών και χερσαίων), των Λιμενικών Αρχών και λοιπών Υπηρεσιών του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ. Παράλληλα, η προμήθεια σύγχρονου ηλεκτροναυτιλιακού εξοπλισμού και συστημάτων υψηλών δυνατοτήτων θα αναβαθμίσει καθοριστικά την επιχειρησιακή ικανότητα των πλωτών μέσων του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να καλύψει σχεδόν το σύνολο των εκτιμώμενων αναγκών για την επόμενη πενταετία, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αναβάθμιση των δυνατοτήτων του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ στον τομέα της Έρευνας και Διάσωσης, αλλά και εν γένει στη σημαντική βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και των θαλάσσιων μεταφορών (επιβατικών και εμπορευματικών).

Σχετικές εικόνες