Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών

Share:    

Η Ελλάδα, ως παραδοσιακή ναυτιλιακή χώρα, έχει εγκαθιδρύσει ένα εκπαιδευτικό σύστημα που εγγυάται την υψηλού επιπέδου επαγγελματική κατάρτιση των Ελλήνων ναυτικών, ούτως ώστε αυτοί να μπορούν να ανταποκρίνονται πλήρως στις ολοένα και αυξανόμενες απαιτήσεις που επιβάλλονται από τη διεθνή δραστηριότητα της ναυτιλίας, από την τεχνολογική εξέλιξη και φυσικά από το θεσμικό πλαίσιο που τη διέπει σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο. Προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Ελληνικού στόλου τόσο σε ποιότητα όσο και σε ποσότητα, δημιούργησε ένα Σύστημα Ναυτικής Εκπαίδευσης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της και στις απαιτήσεις της διεθνούς νομοθεσίας. Οι Έλληνες δόκιμοι αξιωματικοί ακολουθούν μαθήματα που παρέχονται από τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού οι οποίες λειτουργούν σε όλη την ηπειρωτική και νησιωτική επικράτεια της χώρας με πλούσια και μακρά ναυτική ιστορία, υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών (ΔΕΚΝ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ).

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών μεριμνά για την ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης ναυτικών, για την εύρυθμη λειτουργία των αντίστοιχων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού Σχολών Ε.Ν. (ΑΕΝ. ΚΕΣΕΝ, ΣΣΠΜ, ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/Θαλαμηπόλων) και για το σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων που αποσκοπούν στην προσέλκυση και την εισαγωγή νέων στο ναυτικό επάγγελμα καθώς και τη χορήγηση Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας.

Οι αρμοδιότητες της ΔΕΚΝ προβλέπονται στο άρθρο 22 του Π.Δ 13/2018 (ΦΕΚ Α’ 26) «Οργανισμός του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής». Σημαντικό μέρος αυτών αποτελεί ο καθορισμός των προϋποθέσεων εισαγωγής στις ΑΕΝ, η επίβλεψη και η διοίκηση αυτών, η έκδοση κανονισμού λειτουργίας των Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού, η θέσπιση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, οργάνων και οδηγών σπουδών, η προμήθεια εξοπλισμού, η συνδρομή στη διαδικασία των προσλήψεων, η παρακολούθηση του θαλάσσιου εκπαιδευτικού πλου των δοκίμων, η πιστοποίηση των ναυτικών. Επιπρόσθετα, η ΔΕΚΝ βεβαιώνει και πιστοποιεί την επαγγελματική κατάρτιση και ικανότητα και άλλων κατηγοριών αξιωματικών του Εμπορικού Ναυτικού (όπως είναι οι Οικονομικοί Αξιωματικοί και το προσωπικό γενικών υπηρεσιών), διοργανώνοντας τις σχετικές προς πιστοποίηση αυτών εξετάσεις. Επιβλέπει επίσης την επί πλοίου κατάρτιση των πληρωμάτων καταστρώματος και μηχανής και συνδράμει στον προγραμματισμό του προϋπολογισμού της αρμόδιας οικονομικής Διεύθυνσης του Υπουργείου, ενώ παρακολουθεί τις εργασίες διεθνών οργανισμών και συνεργάζεται με φορείς εσωτερικού και εξωτερικού σε θέματα χορήγησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητος.

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:

α. Κανονισμών & Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

β. Οργάνωσης και Λειτουργίας Σχολών Ε.Ν.

γ. Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Ναυτικών

δ. Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας