Δεύτερη (2η) Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στην αριθ. 17/2021 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού, Ανοικτού Διαγωνισμού

Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται η δεύτερη (2η) παράταση κατά τουλάχιστον σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στην αριθ. 17/2021 Διακήρυξη Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου (ΑΔΑΜ: 22PROC009897145, ΑΔΑ: 967Δ4653ΠΩ-ΑΦΟ, Συστημικός Αριθμός: -141471-) για την «Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμό του Εθνικού Συστήματος VTMIS», συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης σαράντα εννέα εκατομμυρίων ευρώ #49.000.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Η ως άνω ημερομηνία παρατείνεται σύμφωνα με την αριθ. πρωτ.: 2832.7/35791/2022/20-5-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010616533, ΑΔΑ: ΩΘ8Η4653ΠΩ-8ΧΟ) Απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 60 παρ. 3 περίπτωση α’ του ν.4412/2016, χωρίς τροποποίηση των όρων της Διακήρυξης, προκειμένου όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να λάβουν γνώση των αναγκαίων συμπληρωματικών πληροφοριών/διευκρινίσεων για την κατάρτιση των προσφορών τους, οι οποίες συμπληρωματικές πληροφορίες/διευκρινίσεις, εάν και ζητήθηκαν εγκαίρως, δεν παρασχέθηκαν στο σύνολό τους το αργότερο έξι (06) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών: Τετάρτη, 06 Ιουλίου 2022 και ώρα 15:00.

Διενέργεια διαγωνισμού (αποσφράγιση προσφορών): Τρίτη, 12 Ιουλίου 2022 και ώρα 11:00.

Share: