Διενέργεια γραπτών και πρακτικών εξετάσεων για την χορήγηση πιστοποιητικού εξαίρεσης από την πλοήγηση

Διενέργεια γραπτών και πρακτικών εξετάσεων για την χορήγηση πιστοποιητικού εξαίρεσης από την πλοήγηση

Παραρτήματα (https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/96ΣΞ4653ΠΩ-ΤΦΠ)

Πλοηγικός Σταθμός Πειραιά
Share: