Διενέργεια κλήρωσης

Αντικατάσταση του πρώτου (1ου) τακτικού μέλους της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για την «Παροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών για κάλυψη αναγκών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής»

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι την 5-10-2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 στο γραφείο 403 του κτιρίου του Υ.Ν.Α.Ν.Π., (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς), πρόκειται να διενεργηθεί ανοικτή και δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση:

του πρώτου (1ου) τακτικού μέλους της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για την «Παροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών για κάλυψη αναγκών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» σύμφωνα με τους όρους της αριθ.08/ΓΓΕ/2022 Συμφωνίας Πλαίσιο και της αριθ.07/2021 Διακήρυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Share: