Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας μέσω της πρακτικής άσκησης δοκίμων των Σχολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στις Λιμενικές Αρχές της παραμεθορίου

Στο πλαίσιο της καταβαλλόμενης προσπάθειας από το Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για τη διαρκή βελτίωση του επιπέδου αρχικής κατάρτισης των νέων στελεχών του Λιμενικού Σώματος, σχεδιάστηκε και υλοποιείται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ (ΔΕΚΠ Β΄) με τη συνδρομή της Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (Υ.Ο.Θ.Ε. Β΄), της Διεύθυνσης Προσωπικού, της Διεύθυνσης Επιχειρησιακών Μέσων, της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης (ΔΙ.ΠΡ.Ο.Π. Β΄), της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης (Δ.Ο.Δ. Α΄) και του συνόλου των Λιμενικών Αρχών του Ανατολικού Αιγαίου:

(α) Πρακτική Εκπαίδευση Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Εκπαιδευτικής Σειράς εισαγωγής 2021-2022 (Β΄ έτος) Β΄ Εκπαιδευτικής Περιόδου και 5ου εξαμήνου σε Λιμενικές Αρχές της παραμεθορίου,

(β) Πρακτική Εκπαίδευση Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., Β΄ και Γ΄ Τάξης, ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 κατά τη Β΄ Εκπαιδευτική Περίοδο, στις Λιμενικές Αρχές και σε πλοία - σκάφη Λιμενικών Αρχών της παραμεθορίου»,

Οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της νέας εκπαιδευτικής στρατηγικής του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. που τέθηκε σε ισχύ για πρώτη φορά το Σεπτέμβριο του έτους 2019 με την είσοδο σπουδαστών στις Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μέσω του συστήματος των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο. Η εκπαιδευτική διαδικασία λαμβάνει χώρα κατόπιν εφαρμογής των νέων Κανονισμών Εκπαίδευσης οι οποίοι περιλαμβάνουν εκπαιδευτικά προγράμματα που εναρμονίζονται με τις απαιτήσεις του «Κοινού Βασικού Ευρωπαϊκού Προγράμματος Σπουδών Συνοριοφυλάκων και Ακτοφυλάκων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Frontex (CommonCoreCurriculum – CCC), το Κλαδικό Πλαίσιο Προσόντων (SectoralQualificationFramework – SQF) και τις αντίστοιχες εκπαιδεύσεις που πραγματοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Συγκεκριμένα, η Πρακτική Εκπαίδευση στο πεδίο (on the job training), των Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Εκπαιδευτικής Σειράς εισαγωγής 2021-2022 (Β΄ έτος) Β΄ Εκπαιδευτικής Περιόδου, πραγματοποιείται κατά το χρονικό διάστημα από 10.07.2023 έως 10.09.2023 με τη συμμετοχή ενενήντα πέντε (95) Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, οι οποίοι έχουν διατεθεί σε Λιμενικές Αρχές που διαχειρίζονται τις μεταναστευτικές ροές και το διασυνοριακό έγκλημα. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης οι εκπαιδευόμενοι έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν χρήσιμες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για την μετέπειτα αποτελεσματικότερη επιτέλεση των καθηκόντων τους.

Εν συνεχεία, για τους προαναφερθέντες Δόκιμους Λιμενοφύλακες προγραμματίζεται Πρακτική Εκπαίδευση 5ου εξαμήνου σε πλοία σκάφη των ως άνω Λιμενικών Αρχών της παραμεθορίου, κατά το χρονικό διάστημα από 18.09.2023 έως 15.12.2023 με σκοπό την εξοικείωση με το αντικείμενο της συνοριακής φύλαξης και ακτοφυλακής, η οποία αναμένεται να αποφέρει πολλαπλά οφέλη τόσο για το Σώμα όσο και τους ίδιους τους σπουδαστές.

Συναφώς, η Πρακτική Εκπαίδευση στο πεδίο (on the job training), των Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., Β΄ και Γ΄ Τάξης, ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 κατά τη Β΄ Εκπαιδευτική Περίοδο, στις Λιμενικές Αρχές και σε πλοία - σκάφη Λιμενικών Αρχών της παραμεθορίου, πραγματοποιείται κατά το χρονικό διάστημα από 15.07.2023 έως 31.08.2023 με τη συμμετοχή πενήντα οκτώ (58) Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του 2ου και του 3ου έτους. Κατά το πλείστον, εν λόγω Δόκιμοι Σημαιοφόροι διατέθηκαν σε Λιμενικές Αρχές και σε πλοία/σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του Ανατολικού Αιγαίου, νευραλγικής σημασίας για το Φορέα μας και εκπαιδεύονται στο σύνολο της δραστηριότητας των Ακτοφυλάκων που αφορούν και στη συνοριακή φύλαξη.

Εν λόγω δράσεις θα συγχρηματοδοτηθούν από το Μέσο Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων (BMVI)του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021-2027.

Σήματα

Share: