Γνωμοδότηση 03/30-03-2021 Σ.Α.Σ - Ορθή Επανάληψη ως προς θέμα 117