Κατάλογος αναθέσεων της Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ έτους 2021

Κατάλογος αναθέσεων της Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ έτους 2021 σύμφωνα με το άρθρο 14 «Εκ των υστέρων δημοσιότητα» της Αριθ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24-02-2017 Απόφασης «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας (Β΄677)», όπως ισχύει.

ΕΥΣΕΔ
Share: