Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στην αριθ. 01/2022 Διακήρυξης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου (ΑΔΑΜ:22PROC009961243, ΑΔΑ:ΨΒΥΤ4653ΠΩ-ΑΘΒ, Συστημικός αριθμός -153867-)

Αναβάθμιση/συντήρηση computer room της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων (Δ.Α.Π.ΘΑ.Σ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ενίσχυση φυσικής και λογικής ασφάλειας

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται η παράταση κατά έξι (06) ημερολογιακές ημέρες, της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στην αριθ. 01/2022 Διακήρυξης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου (ΑΔΑΜ:22PROC009961243, ΑΔΑ:ΨΒΥΤ4653ΠΩ-ΑΘΒ Συστημικός αριθμός -153867-) για την «Αναβάθμιση/συντήρηση computer room της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων (Δ.Α.Π.ΘΑ.Σ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ενίσχυση φυσικής και λογικής ασφάλειας» συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης επτακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ #730.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και λοιπών κρατήσεων) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής».

Η ως άνω ημερομηνία παρατείνεται σύμφωνα με την αριθ.πρωτ. 2832.3/15202/2022/02-03-2022 Απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου (ΑΔΑΜ:22PROC010158589, ΑΔΑ:Ψ1ΞΠ4653ΠΩ-3ΚΟ) σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 60 πργ. 3 περ. β του ν.4412/2016, όπως ισχύει, προκειμένου να δοθεί ικανό χρονικό διάστημα στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών τους καθότι οι διευκρινίσεις οι οποίες δόθηκαν με την αριθ.πρωτ.:2832.3/15016/2022/02-03-2022 Απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου -4ου (ΑΔΑ:6Δ3Μ4653ΠΩ-ΟΑΛ) αφορούν σε αλλαγές στα έγγραφα της σύμβασης και συγκεκριμένα σε όρους των τεχνικών προδιαγραφών.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών: Δευτέρα 14-03-2022 και ώρα 15:00.

Διενέργεια διαγωνισμού (αποσφράγιση προσφορών): Παρασκευή 18-03-2022 και ώρα 11:00

Σήματα ΤΕΑ

Share: