Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στην αριθ. 11/2022 Διακήρυξης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου (ΑΔΑΜ:22PROC011145896, ΑΔΑ: 9Ζ2Μ4653ΠΩ-8ΦΤ, Συστημικός αριθμός -168918,1-)

Εξειδικευμένες φορητές συσκευές εξοπλισμού (addons) για τον έλεγχο των ταξιδιωτικών εγγράφων ICAO ID1-ID3 (ταυτότητες, διαβατήρια κλπ), διακρίβωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων – βιομετρικών στοιχείων συνδεδεμένες με κινητά τηλέφωνα και με εφαρμογές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ΕΛ.ΑΣ. και διεθνείς Αρχές Δίωξης

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται η παράταση κατά επτά (7) ημερολογιακές ημέρες, της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στην αριθ. 11/2022 Διακήρυξης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου (ΑΔΑΜ:22PROC011145896, ΑΔΑ: 9Ζ2Μ4653ΠΩ-8ΦΤ, Συστημικός αριθμός -168918,1) για την προμήθεια με τίτλο «Εξειδικευμένες φορητές συσκευές εξοπλισμού (addons) για τον έλεγχο των ταξιδιωτικών εγγράφων ICAO ID1-ID3 (ταυτότητες, διαβατήρια κλπ), διακρίβωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων – βιομετρικών στοιχείων συνδεδεμένες με κινητά τηλέφωνα και με εφαρμογές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ΕΛ.ΑΣ. και διεθνείς Αρχές Δίωξης».

Η ως άνω ημερομηνία παρατείνεται σύμφωνα με την αριθ. πρωτ.: 2832.3/68793/2022/29-9-2022 Απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου (ΑΔΑΜ: 22PROC011357148, ΑΔΑ: ΨΔΕΙ4653ΠΩ-51Γ) κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 60 παρ. 3 περ. α’ και β΄ του ν.4412/2016, όπως ισχύει, προκειμένου να δοθεί ικανό χρονικό διάστημα στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών τους, καθότι: α) οι διευκρινίσεις, οι οποίες δόθηκαν με την αριθ. πρωτ.: 2832.3/68749/2022/29-9-2022 Απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου -4ου (ΑΔΑ: 9ΕΣΛ4653ΠΩ-ΔΣΣ) αφορούν σε αλλαγές στα έγγραφα της σύμβασης και συγκεκριμένα σε όρους των τεχνικών προδιαγραφών και β) οι συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις, εάν και ζητήθηκαν εγκαίρως, δεν παρασχέθηκαν το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών: Δευτέρα 10-10-2022 και ώρα 15:00.

Διενέργεια διαγωνισμού (αποσφράγιση προσφορών): Παρασκευή 14-10-2022 και ώρα 12:00.

Σήματα ΤΕΑ
Διακήρυξη αριθ. 11/2022 Διακήρυξη Αριθ. 11/2022
Share: