Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων αθλητικών δοκιμασιών (Ομάδες 501 - 502)