Πίνακες ψυχομετρικών εξετάσεων 28-03-2022 (Ομάδες 701-702)