Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή εν ενεργεία μονίμων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Ανακοινώνεται ότι, η Προκήρυξη για την εισαγωγή εν ενεργεία μονίμων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, με το σύστημα των ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ημερησίου Γενικού Λυκείου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει αναρτηθεί στην εσωτερική σελίδα του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (https://portal.hcg.gr/docs/?id=819) (https://portal.hcg.gr/→ Σύνδεση στελεχών ΛΣ/ΕΛΑΚΤ→ Πληροφόρηση→ ΔΕΚΠ), καθώς και στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Δι@ύγεια» (http://diavgeia.gov.gr) (ΑΔΑ: Ω02Ω4653ΠΩ-8ΙΥ), από όπου μπορούν να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι.

Οι υποψήφιοι/ες εκ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που επιθυμούν να εισαχθούν στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., υποβάλουν ΕΞ’ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση και Δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τις οδηγίες και εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στην Προκήρυξη.

Share: