Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προμήθεια πετρελαίου κίνησης έτους 2024 (CPV: 09134100-8), για εξυπηρέτηση αναγκών εφοδιασμού της Π.Υ. 03 του Π.Σ. Χαλκίδας καθώς και εξυπηρέτηση αναγκών εφοδιασμού τυχόν άλλου σκάφους της Πλοηγικής Υπηρεσίας

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας/Πλοηγικός Σταθμός Χαλκίδας λαμβάνοντας υπόψη την κάλυψη αναγκών με καύσιμα κίνησης για την ΠΥ 03 καθώς και εξυπηρέτηση ανάγκης εφοδιασμού με καύσιμα τυχόν άλλου σκάφους της Πλοηγικής Υπηρεσίας κατόπιν σχετικής εγκρίσεως , ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην προμήθεια

πετρελαίου κίνησης. Η δαπάνη δεν θα ξεπεράσει το ποσό των 14.000,00€, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων. (Απαλλάσσεται Φ.Π.Α. βάσει του ν. 2859/2000) ενώ η διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί θα οριστεί από την ημερομηνία υπογραφής της έως και την 31-12-2024.

Για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ως απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παρ.1 του άρθρου 73 του ν.4421/2016 θα υποβληθούν σύμφωνα με τεύχος τεχνικών απαιτήσεων (σχετ:VIII) απόσπασμα ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου από τον νόμιμο εκπρόσωπο καθώς και πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Επιπλέον γίνεται μνεία ότι ο οικονομικός φορέας κατ΄ εφαρμογή της αριθμ. 52445 ΕΞ 2023 ΚΥΑ (Β΄2385) είναι υπόχρεος στην έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων πλην των εξαιρουμένων κατηγοριών που μνημονεύονται στο άρθρο 2 αυτής κατά το χρόνο εφαρμογής της .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας/Πλοηγικό Σταθμό Χαλκίδας , στον τηλεφωνικό αριθμό: 2221025591 προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους σύμφωνα με το τεύχος τεχνικών απαιτήσεων ως αναπόσπαστο μέρος αυτής μέσα σε σφραγισμένο φάκελο επί του οποίου να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου μέχρι και την 29-12-2023 και ώρα 10:00 στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας/Γραφ. Πλοηγικού Σταθμού Χαλκίδας

Πλοηγικός Σταθμός Χαλκίδας
Share: