Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προμήθεια αναλωσίμων μουσικών οργάνων και εκτέλεση εργασιών επισκευής μουσικών οργάνων προς κάλυψη αναγκών Υπηρεσίας Μουσικής Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

  1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων μουσικών οργάνων και εκτέλεση εργασιών επισκευής μουσικών οργάνων προς κάλυψη αναγκών Υπηρεσίας Μουσικής Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

  2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (3.500,00€) (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. 24% και νόμιμων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).

  3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία, Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Υπηρεσίας Μουσικής, στα εξής τηλέφωνα : 210 4190925 & 6974497428, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη : «Προσφορά για την προμήθεια αναλωσίμων μουσικών οργάνων και εκτέλεση εργασιών επισκευής μουσικών οργάνων προς κάλυψη αναγκών Υπηρεσίας Μουσικής Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.», μέχρι και την 30–11–2023 και ώρα 11:00΄, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες, στο κτίριο της Υπηρεσίας Μουσικής Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., Μαραθώνος 8, Τ.Κ. : 185 40, Καμίνια, Πειραιάς, όπου και θα εξετασθούν δημόσια».
Share: