Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά

Προμήθεια και εγκατάσταση έξι (6) κλιματιστικών
  1. To Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση έξι (6) κλιματιστικών.

  2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ #4.848,00€# (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου και του Φ.Π.Α. 24%).

  3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210 4512721 (Υποπλοίαρχος Λ.Σ. Βενετικάκη Δέσποινα), 2132147614 (Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. Παπαποστόλου Ευαγγελία), προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου, μέχρι την Παρασκευή 12 Ιουλίου 2024 και ώρα 13:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ/ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, δ/νση Ακτή Μιαούλη 50, Πειραιάς - Β΄ κτίριο, Υπόψη Γραφείου Απογραφής, Ανθ/ρχου Λ.Σ. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ε., σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές απαιτήσεις υποβολής προσφοράς.
Share: