Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πλοηγικού Σταθμού Ηρακλείου

Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τα πλωτά μέσα του Πλοηγικού Σταθμού Ηρακλείου

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου/Πλοηγικός Σταθμός Ηρακλείου ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση προμήθειας πετρελαίου κίνησης για τα πλωτά μέσα του  Πλοηγικού Σταθμού Ηρακλείου.

Η προμήθεια αφορά ποσότητα πετρελαίου κίνησης, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, έως του  ποσού των πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ #5.500,00€#, συμπεριλαμβανομένων  των νομίμων  κρατήσεων. (Απαλλάσσεται ΦΠΑ βάσει ν. 2859/2000).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, στον τηλεφωνικό αριθμό: 2813-406924 (Γρ. Προμηθειών)  προκειμένου να καταθέσουν την  προσφορά τους, με το ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης, εσώκλειστη σε σφραγισμένο φάκελο επί του οποίου να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου με την ένδειξη: «Προσφορά για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για κάλυψη αναγκών πλωτών μέσων Πλοηγικού Σταθμού Ηρακλείου» -Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι και την 15/09/2022 και ώρα 10.00 στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, εντός Λιμένα Ηρακλείου τ.κ.71202.

Share: