Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πλοηγικού Σταθμού Καβάλας

Ανάθεση προμήθειας ενός (01) σταθερού ηλεκτρονικού υπολογιστή (desktop) με οθόνη για τις ανάγκες του γραφείου έκδοσης πλοηγικών τελών Πλοηγικού Σταθμού Καβάλας

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας ανακοινώνει, ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση προμήθειας ενός (01) σταθερού ηλεκτρονικού υπολογιστή (desktop) με οθόνη για τις ανάγκες του γραφείου έκδοσης πλοηγικών τελών Πλοηγικού Σταθμού Καβάλας.

Η δαπάνη δεν θα ξεπεράσει το ποσό των επτακοσίων ευρώ (700,00€)  συμπεριλαμβανομένων των νομίμων  κρατήσεων υπέρ δημοσίου και τρίτων και Φ.Π.Α. και κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας, στον τηλεφωνικό αριθμό: 2513-505420, Γρ. Πλοηγικού Σταθμού (2ος όροφος, διεύθυνση: Αβέρωφ 01, Τ.Κ.:654 03, Καβάλα), προκειμένου να καταθέσουν την  προσφορά αυτοπροσώπως ή άλλο πρόσωπο με νόμιμα εξουσιοδότηση αυτού, εντός σφραγισμένου φακέλου, επί του οποίου να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών  μέχρι και την 19-11-2021 και ώρα 13.30μ.μ, όπου και θα εξετασθούν ενώπιον αρμόδιας 3μελούς  Επιτροπής Υπηρεσία μας στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας/Γραφείο Πλοηγικού Σταθμού.

Πλοηγικός Σταθμός Καβάλας
Share: