Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πλοηγικού Σταθμού Πάτρας

Εκτέλεση εργασιών επισκευής της πλοηγίδας ΠΥ51 του Πλοηγικού Σταθμού Πάτρας

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση εκτέλεσης των κάτωθι εργασιών επισκευής της πλοηγίδας ΠΥ51:

  1. Αντικατάσταση κομβίου στροβιλοφυσητήρα (μοντέλο Garrett 466618-5015S) με καινούριο, λόγω φθοράς,

  2. Εξάρμοση / καθαρισμός πολλαπλών κυρίας μηχανής και τοποθέτηση έξι (6) νέων ειδικών φλαντζών στεγανοποίησης (παρεμβύσματα) ιδίας εταιρείας,

  3. Επισκευή θραύσης μεταλλικού τμήματος του οχετού καυσαερίων δεξιάς κύριας μηχανής και συγκόλληση αυτού (σημ: πρόκειται για το εξάρτημα από το οποίο περνούν καυσαέρια και νερό, το οποίο έχει τρυπήσει),

  4. Αποξήλωση ζωναριών σε όλο το σκάφος λόγω εισροής υδάτων, τρίψιμο, επιδιόρθωση και επανατοποθέτηση βιδών και ζωναριών.

Στη συνολικά προσφερόμενη τιμή να συμπεριλαμβάνονται νόμιμες κρατήσεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων. Η δαπάνες απαλλάσσονται ΦΠΑ βάσει άρθρου 27 ν.2859/2000.

Συνέχεια των ανωτέρω απευθύνεται πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους για υποβολή ξεχωριστών οικονομικών προσφορών προς την υπηρεσία μας για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα υπό προμήθεια είδη από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας, στον τηλεφωνικό αριθμό 2613615477 (Γραφείο Πλοηγικού Σταθμού) ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου patra.pilots@yna.gov.gr, προκειμένου να καταθέσουν τις προσφορές τους, μέχρι και την 18-04-2024 και ώρα 13:30 μ.μ. όπου και θα εξετασθεί ενώπιον αρμόδιας τριμελούς Επιτροπής της Υπηρεσία μας.

Πλοηγικός Σταθμός Πάτρας
Share: