Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά

Συντήρηση και επισκευή των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του κτηρίου του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά

  1. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την συντήρηση και επισκευή των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του κτηρίου του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά.

  2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων επτακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ (2.728,00 €), συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και του Φ.Π.Α.

  3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από τον Πλοηγικό Σταθμό Πειραιά στο εξής τηλέφωνο: 210 4512721, προκειμένου να καταθέσει την προσφορά της εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη : «Προσφορά για την συντήρηση και επισκευή των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του κτηρίου του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά» μέχρι και την 01/11/2023 και ώρα 10:00 π.μ., κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Γενική Γραμματεία του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά (δ/νση Ακτή Μιαούλη 50, Πειραιάς).
Πλοηγικός Σταθμός Πειραιά
Share: